Małżeński ustawowy ustrój majątkowy w Hiszpanii

 

Hiszpan zawierając małżeństwo z Polką w Polsce, na podstawie prawa polskiego musi liczyć się z tym, że w przypadku nie zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej, kwestie dotyczące majątku wspólnego będą regulowane przez przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.  

 

Co moje to Twoje?  

 

Wydawałoby się, że zawarcie małżeństwa jako najsilniejszej więzi z woli stron łączącej podmioty prawa cywilnego powoduje, że całość majątku męża należy z chwilą wypowiedzenia słów przysięgi małżeńskiej do żony, a całość majątku żony do męża. Tak jednak nie jest. W małżeństwie, w przypadku braku zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej wyróżniamy trzy rodzaje majątku: majątek wspólny, majątek męża i majątek żony. W skład majątku wspólnego wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej, w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę, dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego i osobistego każdego z małżonków, środki z OFE i z pracowniczego funduszu emerytalnego, kwoty zewidencjonowane na subkoncie ubezpieczeniowym. Każdy z małżonków dysponuje majątkiem osobistym, na który składają się między innymi: przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, a także nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę. Mówiąc inaczej, jeżeli Hiszpan kupił dom przed zawarciem małżeństwa, to w przypadku rozwodu dom ten będzie w dalszym ciągu należał do jego majątku osobistego. Jeżeli przed zawarciem małżeństwa zmarł Polce ojciec zostawiając jej w spadku spółkę, to spółka po zawarciu małżeństwa przez Polkę będzie w dalszym ciągu należała wyłącznie do niej. Na majątek osobisty składają się także przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków. Jeżeli mąż posiada motor enduro i używa go w sposób wyłączny, to przedmiot ten będzie wchodził w skład jego majątku osobistego. W sytuacji, gdy bierze udział w wyścigach motorowych, to nagrody za wyścigi, czyli osobiste osiągnięcia, będą także należały do osobistego majątku męża. W przypadku rozwodu motor, nagrody jak i wcześniej wymienione składniki majątku osobistego pozostaną w majątku męża.

 

Majątek wspólny podczas trwania małżeństwa.  

 

Przepisy polskiego Kodeksu cywilnego regulują nie tylko kwestie co wchodzi w skład majątku wspólnego, ale także jak powinien on być traktowany. W ustawie nie określono w sposób ścisły sposobu korzystania z niego przez małżonków. Wskazano jedynie, że każdy z małżonków może korzystać z majątku wspólnego w takim zakresie, w jakim daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka. Małżonkowie mogą korzystać z majątku wspólnego w sposób swobodny, zwracając uwagę na to, czy nie przeszkadzają w korzystaniu z tego majątku przez drugiego małżonka. Niektóre czynności dotyczące majątku wspólnego wymagają zgody drugiego małżonka. Do tego typu czynności zalicza się między innymi te prowadzące do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzące do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków. Zgody drugiego małżonka wymaga również darowizna z majątku wspólnego. Majątek wspólny jest traktowany jako taki przez cały okres trwania małżeństwa. Nie można w trakcie małżeństwa żądać jego podziału. Po rozwiązaniu małżeństwa brak tego ograniczenia.  

 

Rozwód i podział majątku.  

 

W przypadku rozwodu dokonuje się podziału majątku wspólnego. Majątek osobisty każdego z małżonków nie wchodzi w skład masy majątkowej do podziału. Ważne jest zatem rozróżnienie składu majątku, o czym była mowa na początku artykułu. Małżonkowie mają co do zasady równe udziały w majątku wspólnym, ale każdy z nich może żądać aby ustalenie udziałów nastąpiło z uwzględnieniem stopnia w jakim każdy z nich przyczynił się do jego powstania. O tym jak tego dokonać będzie mowa w następnym artykule.

 

Write a comment

Comments: 0

śledź nas w mediach społecznościowych | síganos en las redes sociales | follow us on social media