Bezpośrednia Inwestycja Hiszpanii w Polsce 2016

 

 

Podsumowanie rocznego raportu od Biura Radcy Handlowego Ambasady Hiszpanii w Polsce:

 

Według Narodowego Banku Polskiego (NBP), na koniec 2014 roku udział hiszpańskich inwestycji w Polsce wyniósł 46,139.1 mln zł (10,824.9 mln euro), sytuując Hiszpanię na piątym miejscu wśród inwestorów zagranicznych w Polsce, ale daleko w tyle za głównych inwestorami, jakimi są Holandia i Niemcy, których BIZ stanowi około 120.000 mln zł (28,000 mln euro). 

 

Warto zaznaczyd przejęcie BZ WBK (obecnie trzeci największy polski bank pod względem liczby aktywów) przez Banco Santander Group (inwestycja przekraczająca 4 miliardy euro), uznane za jedną z najważniejszych w 2011 roku. Od tego czasu roczne przepływy inwestycyjne pozostają bez zmian, chociaż należy zaznaczyd dezinwestycję, mającą miejsce w roku 2013 (w pewnym stopniu spowodowaną sprzedażą przez Iberdrolę jej aktywów), której konsekwencje odnotowuje się w 2014 r. 

 

 W tym okresie 46,8% przychodów posłużyło wypłacie dywidend, 25,8% było reinwestowane, a reszta przeznaczona została na spłatę odsetek długu. Jeśli porównamy docelowośd wpływów z BIZ w latach 2011-2014, można zaobserwować, że firmy hiszpańskie -w przeciwieostwie do innych inwestorów zagranicznych- przeznaczają większy procent dochodu na spłatę odsetek od długu bądź na reinwestycję, aniżeli na wypłatę dywident. Dane te są zgodne co do poziomu zadłużenia przedsiębiorstw hiszpańskich w porównaniu do innych krajów w strefie euro (około 15 punktów wyżej), nawet po delewarowaniu obserwowanym od 2011 roku.

 

Firmy hiszpańskie: podstawowe dane.

 

Według Polskiej Agencji Inwestycji i Informacji Zagranicznej (PAIiIZ) istnieje ponad 700 hiszpańskich firm działających w Polsce. Hiszpańskie firmy są obecne w Polsce w wielu sektorach, przede wszystkim finansowym, ICT, infrastruktury, budownictwa i motoryzacji oraz energii - przede wszystkim energii ze źródeł odnawialnych. 

Poniżej dane uzyskane dzięki ankiecie, przeprowadzonej przez Biuro Radcy ds. Ekonomicznych i Handlowych Ambasady Hiszpanii wśród hiszpańskich firm o największym udziale w rynku. Udział w tej ankiecie miał charakter dobrowolny. Chociaż zebrane w ankiecie dane nie są wyczerpujące, pozwalają na oszacowanie wielkości oraz zmian następujących parametrów: obrót, liczba pracowników, przeciętne wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne. 

W 2015 roku wielkośd wygenerowanych przez ww. spółki obrotów przekroczyła 15.600 mln zł (3.728 mln euro), osiągając ponad 45.000 mln zł (10.755 mln euro) na cały okres 2013-2015, co stanowi od 0,86% do 0,9% polskiego PKB. 

 

Aby osiągnąd te wyniki, firmy zatrudniają około 20.000 pracowników, z czego prawie 100% to pracownicy lokalni. Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach hiszpańskich, pomimo że spadło w ciągu ostatnich dwóch lat (8,3% skumulowane), stanowi 81,4% więcej niż średnia płaca krajowa, czyli prawie dwukrotnie więcej niż średnia pensja (wykres 7). Wysokośd składek ZUS, odprowadzanych przez firmy hiszpańskie, przekracza kwotę 200 mln zł (47,8 mln euro) rocznie, 

 

 

 

Wnioski: 

  • Hiszpania jest piątym co do wielkości inwestorem zagranicznym w Polsce. Jej spółki są obecne w wielu sektorach. Ich działalnośd przyczynia się do wzrostu gospodarczego poprzez: generowanie około 1% polskiego PKB, płacenie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (ponad 200 mln zł rocznie), zatrudnianie i szkolenie pracowników lokalnych, których płace znacznie przekraczają (o 81,4%) średnią płacę krajową,
  • Dochód generowany w ich działalności jest głównie reinwestowany w celu ugruntowania swojej działalności w Polsce (ponad 25% przychodu osiągniętego w latach 2011-2014) zagranicznych płatników tego podatku. 

śledź nas w mediach społecznościowych | síganos en las redes sociales | follow us on social media