Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Hiszpanii (Sociedad de responsabilidad limitada; S.L.)

 

Jakiś czas temu zachęcaliśmy Państwa do podjęcia działalności gospodarczej na terenie Hiszpanii. Ostatnio omawialiśmy także jedną z możliwych form podjęcia takiej działalności – spółkę akcyjną. Tym razem przedstawimy Państwu w skrócie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Hiszpanii. W podjęciu decyzji, jaka forma działalności gospodarczej na terenie Hiszpanii będzie dla Państwa najlepsza, chętnie pomogą Państwu nasi hiszpańscy prawnicy.

 

W Hiszpanii, podobnie jak w Polsce, istnieje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości wniesionego kapitału. Cały kapitał tworzą wkłady wszystkich członków spółki, podzielone na udziały. Przedmiotem wkładu mogą być wyłącznie dobra lub prawa majątkowe, których wartość można ustalić; nie mogą to być natomiast usługi, ani praca świadczona na rzecz spółki.

 

Liczba członków to co najmniej 1, a minimalny kapitał zakładowy to 3.000 €.

 

Do organów spółki należą:

·       Zgromadzenie ogólne wspólników – organ, który w swoich postanowieniach wyraża wolę spółki oraz którego kompetencja rozciąga się na takie zagadnienia, jak: zarządzanie spółką, zatwierdzanie rachunków rocznych, powoływanie i odwoływanie zarządu i likwidatorów, zmiany statutów spółki, zwiększenie lub zmniejszenie kapitału spółki, transformacje, fuzje i podziały oraz rozwiązanie spółki.

·       Zarząd – jest organem wykonawczym i reprezentatywnym, zajmuje się zwykłymi sprawami administracyjnymi spółki i reprezentacją jej w stosunkach z innymi podmiotami.

 

Wspólnicy hiszpańskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają prawo do udziału w podziale korzyści i w majątku pochodzącym z likwidacji spółki. Wspólnicy ci mają także prawo brać udział w podejmowaniu decyzji w sprawie spółki, a także zostać wybrani do zarządu.

 

Jeśli zastanawiają się Państwo nad podjęciem działalności w Hiszpanii w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także w jakiejkolwiek innej formie lub jeśli mają Państwo jakieś pytania i wątpliwości w związku z podjęciem działalności gospodarczej w Hiszpanii, zachęcamy do kontaktu z kancelarią Vares & Asociados. Nasi hiszpańscy prawnicy z pewnością rozwieją Państwa wątpliwości oraz pomogą w otwarciu takiej działalności. Służymy również pomocą w sprawach bieżących spół    

Bezpośrednia Inwestycja Hiszpanii w Polsce 2016

 

 

Podsumowanie rocznego raportu od Biura Radcy Handlowego Ambasady Hiszpanii w Polsce:

 

Według Narodowego Banku Polskiego (NBP), na koniec 2014 roku udział hiszpańskich inwestycji w Polsce wyniósł 46,139.1 mln zł (10,824.9 mln euro), sytuując Hiszpanię na piątym miejscu wśród inwestorów zagranicznych w Polsce, ale daleko w tyle za głównych inwestorami, jakimi są Holandia i Niemcy, których BIZ stanowi około 120.000 mln zł (28,000 mln euro). 

 

Warto zaznaczyd przejęcie BZ WBK (obecnie trzeci największy polski bank pod względem liczby aktywów) przez Banco Santander Group (inwestycja przekraczająca 4 miliardy euro), uznane za jedną z najważniejszych w 2011 roku. Od tego czasu roczne przepływy inwestycyjne pozostają bez zmian, chociaż należy zaznaczyd dezinwestycję, mającą miejsce w roku 2013 (w pewnym stopniu spowodowaną sprzedażą przez Iberdrolę jej aktywów), której konsekwencje odnotowuje się w 2014 r. 

 

 W tym okresie 46,8% przychodów posłużyło wypłacie dywidend, 25,8% było reinwestowane, a reszta przeznaczona została na spłatę odsetek długu. Jeśli porównamy docelowośd wpływów z BIZ w latach 2011-2014, można zaobserwować, że firmy hiszpańskie -w przeciwieostwie do innych inwestorów zagranicznych- przeznaczają większy procent dochodu na spłatę odsetek od długu bądź na reinwestycję, aniżeli na wypłatę dywident. Dane te są zgodne co do poziomu zadłużenia przedsiębiorstw hiszpańskich w porównaniu do innych krajów w strefie euro (około 15 punktów wyżej), nawet po delewarowaniu obserwowanym od 2011 roku.

 

Firmy hiszpańskie: podstawowe dane.

 

Według Polskiej Agencji Inwestycji i Informacji Zagranicznej (PAIiIZ) istnieje ponad 700 hiszpańskich firm działających w Polsce. Hiszpańskie firmy są obecne w Polsce w wielu sektorach, przede wszystkim finansowym, ICT, infrastruktury, budownictwa i motoryzacji oraz energii - przede wszystkim energii ze źródeł odnawialnych. 

Poniżej dane uzyskane dzięki ankiecie, przeprowadzonej przez Biuro Radcy ds. Ekonomicznych i Handlowych Ambasady Hiszpanii wśród hiszpańskich firm o największym udziale w rynku. Udział w tej ankiecie miał charakter dobrowolny. Chociaż zebrane w ankiecie dane nie są wyczerpujące, pozwalają na oszacowanie wielkości oraz zmian następujących parametrów: obrót, liczba pracowników, przeciętne wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne. 

W 2015 roku wielkośd wygenerowanych przez ww. spółki obrotów przekroczyła 15.600 mln zł (3.728 mln euro), osiągając ponad 45.000 mln zł (10.755 mln euro) na cały okres 2013-2015, co stanowi od 0,86% do 0,9% polskiego PKB. 

 

Aby osiągnąd te wyniki, firmy zatrudniają około 20.000 pracowników, z czego prawie 100% to pracownicy lokalni. Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach hiszpańskich, pomimo że spadło w ciągu ostatnich dwóch lat (8,3% skumulowane), stanowi 81,4% więcej niż średnia płaca krajowa, czyli prawie dwukrotnie więcej niż średnia pensja (wykres 7). Wysokośd składek ZUS, odprowadzanych przez firmy hiszpańskie, przekracza kwotę 200 mln zł (47,8 mln euro) rocznie, 

 

 

 

Wnioski: 

  • Hiszpania jest piątym co do wielkości inwestorem zagranicznym w Polsce. Jej spółki są obecne w wielu sektorach. Ich działalnośd przyczynia się do wzrostu gospodarczego poprzez: generowanie około 1% polskiego PKB, płacenie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (ponad 200 mln zł rocznie), zatrudnianie i szkolenie pracowników lokalnych, których płace znacznie przekraczają (o 81,4%) średnią płacę krajową,
  • Dochód generowany w ich działalności jest głównie reinwestowany w celu ugruntowania swojej działalności w Polsce (ponad 25% przychodu osiągniętego w latach 2011-2014) zagranicznych płatników tego podatku. 

Małżeński ustawowy ustrój majątkowy w Hiszpanii

 

Hiszpan zawierając małżeństwo z Polką w Polsce, na podstawie prawa polskiego musi liczyć się z tym, że w przypadku nie zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej, kwestie dotyczące majątku wspólnego będą regulowane przez przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.  

 

Co moje to Twoje?  

 

Wydawałoby się, że zawarcie małżeństwa jako najsilniejszej więzi z woli stron łączącej podmioty prawa cywilnego powoduje, że całość majątku męża należy z chwilą wypowiedzenia słów przysięgi małżeńskiej do żony, a całość majątku żony do męża. Tak jednak nie jest. W małżeństwie, w przypadku braku zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej wyróżniamy trzy rodzaje majątku: majątek wspólny, majątek męża i majątek żony. W skład majątku wspólnego wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej, w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę, dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego i osobistego każdego z małżonków, środki z OFE i z pracowniczego funduszu emerytalnego, kwoty zewidencjonowane na subkoncie ubezpieczeniowym. Każdy z małżonków dysponuje majątkiem osobistym, na który składają się między innymi: przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, a także nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę. Mówiąc inaczej, jeżeli Hiszpan kupił dom przed zawarciem małżeństwa, to w przypadku rozwodu dom ten będzie w dalszym ciągu należał do jego majątku osobistego. Jeżeli przed zawarciem małżeństwa zmarł Polce ojciec zostawiając jej w spadku spółkę, to spółka po zawarciu małżeństwa przez Polkę będzie w dalszym ciągu należała wyłącznie do niej. Na majątek osobisty składają się także przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków. Jeżeli mąż posiada motor enduro i używa go w sposób wyłączny, to przedmiot ten będzie wchodził w skład jego majątku osobistego. W sytuacji, gdy bierze udział w wyścigach motorowych, to nagrody za wyścigi, czyli osobiste osiągnięcia, będą także należały do osobistego majątku męża. W przypadku rozwodu motor, nagrody jak i wcześniej wymienione składniki majątku osobistego pozostaną w majątku męża.

 

Majątek wspólny podczas trwania małżeństwa.  

 

Przepisy polskiego Kodeksu cywilnego regulują nie tylko kwestie co wchodzi w skład majątku wspólnego, ale także jak powinien on być traktowany. W ustawie nie określono w sposób ścisły sposobu korzystania z niego przez małżonków. Wskazano jedynie, że każdy z małżonków może korzystać z majątku wspólnego w takim zakresie, w jakim daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka. Małżonkowie mogą korzystać z majątku wspólnego w sposób swobodny, zwracając uwagę na to, czy nie przeszkadzają w korzystaniu z tego majątku przez drugiego małżonka. Niektóre czynności dotyczące majątku wspólnego wymagają zgody drugiego małżonka. Do tego typu czynności zalicza się między innymi te prowadzące do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzące do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków. Zgody drugiego małżonka wymaga również darowizna z majątku wspólnego. Majątek wspólny jest traktowany jako taki przez cały okres trwania małżeństwa. Nie można w trakcie małżeństwa żądać jego podziału. Po rozwiązaniu małżeństwa brak tego ograniczenia.  

 

Rozwód i podział majątku.  

 

W przypadku rozwodu dokonuje się podziału majątku wspólnego. Majątek osobisty każdego z małżonków nie wchodzi w skład masy majątkowej do podziału. Ważne jest zatem rozróżnienie składu majątku, o czym była mowa na początku artykułu. Małżonkowie mają co do zasady równe udziały w majątku wspólnym, ale każdy z nich może żądać aby ustalenie udziałów nastąpiło z uwzględnieniem stopnia w jakim każdy z nich przyczynił się do jego powstania. O tym jak tego dokonać będzie mowa w następnym artykule.

 

0 Comments

O samodzielnej działalności gospodarczej w Hiszpanii

 

 

W ostatnim czasie przedstawialiśmy Państwu różne rodzaje spółek, w formie których mogą Państwo prowadzić biznes w Hiszpanii. Jedne z nich mogą mieć już jednego członka, dla innych konieczne jest ich więcej. Jeśli zastanawiamy się na założenie jednoosobowej spółki, warto rozważyć otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej, która jest jedną z najczęściej wybieranych form działalności w Hiszpanii. Dzisiaj chcielibyśmy ogólnie omówić instytucję prawną samozatrudnienia w Hiszpanii oraz wskazać niektóre z jej zalet i wad.

Autónomo, czyli samo zatrudniony, to osoba fizyczna, która osobiście, bezpośrednio, na własny rachunek i bez udziału innych osób w zarządzaniu i organizacji, prowadzi działalność ekonomiczną albo profesjonalną w celu osiągnięcia korzyści, zatrudniając albo nie zatrudniając innych pracowników. Osoba taka jest swoim własnym szefem, jak i pracownikiem, bez względu na to, jaką działalność wykonuje.

Własna działalność gospodarcza jest polecana szczególnie tym osobom, które chcą otworzyć swój biznes w Hiszpanii, aby samodzielnie świadczyć usługi na jej terenie w zawodach takich jak elektryk, malarz, czy hydraulik, choć nie tylko. Wachlarz usług, które można świadczyć w takiej formie, jest o wiele bardziej rozpięty.

Jest to rozwiązanie dla osób, które swoją działalność chcą ograniczyć do niewielkiego rozmiaru i nie planują zakładania dużych przedsiębiorstw. Forma taka jest dużo łatwiejsza i korzystniejsza w prowadzeniu, niż jakakolwiek spółka, ponieważ do jej założenia nie trzeba powoływać do życia osoby prawnej – działalność taką może założyć i prowadzić każda osoba fizyczna.

Należy jednak pamiętać o tym, że prowadzenie działalności gospodarczej ma wiele zalet, ale są też i wady, z którymi trzeba się liczyć i które trzeba rozważyć. Przede wszystkim – odpowiedzialność samozatrudnionego jest nieograniczona, więc za długi powstałe w związku z jego działalnością odpowiada on całym swoim majątkiem. Poza tym, prowadzący taką działalność wszystkie koszty i opłaty musi ponosić sam; to samo tyczy się ewentualnych inwestycji. W przypadku wysokich dochodów, samozatrudniony musi liczyć się także z wyższymi podatkami.

Przedstawiliśmy Państwu dzisiaj na czym polega samozatrudnienie w Hiszpanii oraz najważniejsze zalety i wady prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w tym kraju. Jeśli mieliby Państwo jakieś pytania lub wątpliwości związane z tym tematem, nasi hiszpańscy adwokaci bardzo chętnie na nie odpowiedzą. Kancelaria Varés & Asociados służy także pomocą w zakresie innych form prowadzenia działalności w Hiszpanii – już od przygotowywania się do założenia własnego biznesu w Hiszpanii, podczas prowadzenia działalności, a także przy jej zamykaniu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Sociedad Limitada Nueva Empresa

Sociedad Limitada Nueva Empresa

 

Ostatnio przedstawialiśmy osobom, które są zainteresowane otwarciem własnego biznesu w Hiszpanii, hiszpańską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL).  Tym razem chcielibyśmy opisać szczególny rodzaj hiszpańskiej spółki Sociedad de Responsabilidad Limitada, jaką jest Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE).

Spółka SLNE zapewnia większą elastyczność w rozwoju działalności spółki bez konieczności zmiany statutu spółki. Forma ta jest szybka w utworzeniu – dzięki temu, że można korzystać z orientacyjnych statutów spółki, oszczędzamy czas na ich formułowanie. W związku z tym możliwe jest utworzenie spółki nawet w ciągu 48 godzin. Przydzielenie nazwy możliwe jest w mniej niż 24 godziny (dla porównania – przy innych spółkach trwa to ok. 3 dni roboczych). Wprawdzie zakładając spółkę jej nazwa musi składać się z imienia i nazwiska założyciela (oraz przydzielonego kodu alfanumerycznego i skrótu SLNE), można tę nazwę jednak później zmienić na bardziej nam odpowiadającą – zwierającą nazwiska innych wspólników, cel działalności, czy inną, całkowicie wymyśloną nazwę. W ciągu trzech miesięcy od utworzenia spółki zmiana taka jest bezpłatna.

Dużym ułatwieniem jest skorzystanie ze wspomnianych gotowych, orientacyjnych statutów spółki. Należy jednak pamiętać, że późniejsze zmiany statutowe mogą dotyczyć jedynie nazwy, siedziby oraz – w granicach ustalonych przez prawo – kapitału spółki.

Możliwe jest założenie jednoosobowej spółki SLNE (o ile jej założyciel nie założył już innej spółki SLNE). Maksymalna liczba wspólników w momencie tworzenia spółki to 5, muszą to być osoby fizyczne. Liczba wspólników może z czasem wzrosnąć poprzez przeniesienie wkładów w spółce.

Kapitał spółki podzielony jest na udziały. Minimalny kapitał to 3.000 €, a maksymalny to 120.000 €. Jako że jest to rodzaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, odpowiedzialność wobec osób trzecich ograniczona jest do wysokości wniesionego kapitału.

W przypadku tej spółki, w porównaniu z innymi rodzajami hiszpańskich spółek, obowiązuje uproszczony model księgowości. Nie jest też wymagana księga rejestru udziałów.

Hiszpańskie prawo umożliwia szybkie i sprawne założenie spółki SLNE. Ważne jest jednak, aby dokładnie przemyśleć wszystkie „za” i „przeciw” takiej formy działalności. Jeśli zastanawiają się Państwo nad tą lub inną formą, nasi hiszpańscy prawnicy udzielą Państwu wszystkich niezbędnych informacji, rozwieją wątpliwości oraz doradzą najkorzystniejsze dla Państwa rozwiązanie. Oferujemy  pomoc hiszpańskich prawników z doświadczeniem także podczas prowadzenia wszelakich działalności gospodarczych w Hiszpanii, nie tylko przy otwieraniu własnego biznesu. Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.

0 Comments

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Hiszpanii (Sociedad de responsabilidad limitada; S.L.)

Jakiś czas temu zachęcaliśmy Państwa do podjęcia działalności gospodarczej na terenie Hiszpanii. Ostatnio omawialiśmy także jedną z możliwych form podjęcia takiej działalności – spółkę akcyjną. Tym razem przedstawimy Państwu w skrócie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Hiszpanii. W podjęciu decyzji, jaka forma działalności gospodarczej na terenie Hiszpanii będzie dla Państwa najlepsza, chętnie pomogą Państwu nasi hiszpańscy prawnicy.

 

W Hiszpanii, podobnie jak w Polsce, istnieje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości wniesionego kapitału. Cały kapitał tworzą wkłady wszystkich członków spółki, podzielone na udziały. Przedmiotem wkładu mogą być wyłącznie dobra lub prawa majątkowe, których wartość można ustalić; nie mogą to być natomiast usługi, ani praca świadczona na rzecz spółki.

 

Liczba członków to co najmniej 1, a minimalny kapitał zakładowy to 3.000 €.

 

Do organów spółki należą:

·       Zgromadzenie ogólne wspólników – organ, który w swoich postanowieniach wyraża wolę spółki oraz którego kompetencja rozciąga się na takie zagadnienia, jak: zarządzanie spółką, zatwierdzanie rachunków rocznych, powoływanie i odwoływanie zarządu i likwidatorów, zmiany statutów spółki, zwiększenie lub zmniejszenie kapitału spółki, transformacje, fuzje i podziały oraz rozwiązanie spółki.

·       Zarząd – jest organem wykonawczym i reprezentatywnym, zajmuje się zwykłymi sprawami administracyjnymi spółki i reprezentacją jej w stosunkach z innymi podmiotami.

 

Wspólnicy hiszpańskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają prawo do udziału w podziale korzyści i w majątku pochodzącym z likwidacji spółki. Wspólnicy ci mają także prawo brać udział w podejmowaniu decyzji w sprawie spółki, a także zostać wybrani do zarządu.

 

Jeśli zastanawiają się Państwo nad podjęciem działalności w Hiszpanii w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także w jakiejkolwiek innej formie lub jeśli mają Państwo jakieś pytania i wątpliwości w związku z podjęciem działalności gospodarczej w Hiszpanii, zachęcamy do kontaktu z kancelarią Varés & Asociados. Nasi hiszpańscy prawnicy z pewnością rozwieją Państwa wątpliwości oraz pomogą w otwarciu takiej działalności. Służymy również pomocą w sprawach bieżących spółki.

0 Comments

śledź nas w mediach społecznościowych | síganos en las redes sociales | follow us on social media